Beijing Qing Yun Dang Dai Da Sha  1705H 
No 9 Building Man Ting Fan Yuan, Beijing, 100086 China

CONTACT:  MCG BEIJING REPRESENTATIVE OFFICE
TEL. (86) 10-6802 5221 

Email: MCG@MCGCHINA.COM

WWW.MCGCHINA.COM